Telefonická podpora od 08:00 do 17:00

Právne ínformácie

Právne informácie webovej stránky www.solarmall.sk

Návštevou a prehliadaním webovej stránky vyjadrujete súhlas s týmito podmienkami používania a prehliadania obsahu webovej stránky; a zároveň sa zaväzujete ich v celom rozsahu rešpektovať a dodržiavať. Prevádzkovateľ webovej stránky, obchodná spoločnosť solar mall s. r. o., so sídlom Cesta mládeže 6085/18B, 901 01 Malacky, Slovenská republika, IČO: 45 442 215, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 65043/B si vyhradzuje právo tieto podmienky/ právne informácie uvedené na webovej stránke kedykoľvek upraviť alebo zmeniť.

V prípade nesúhlasu s právnymi informáciami uvedenými na webovej stránke túto bezodkladne opustite jej zatvorením.

Obsah a použitie webovej stránky

Prevádzkovateľ umožňuje prezeranie obsahu a preberanie informácií a materiálov z  webovej stránky na osobné a nekomerčné používanie, pod podmienkou neporušovania autorských a iných práv duševného vlastníctva.

Publikované informácie a materiály prostredníctvom webovej stránke podliehajú autorsko-právnej ochrane a právam duševného vlastníctva. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu nie je návštevník akýmkoľvek spôsobom do týchto práv zasahovať. Neoprávnené používanie informácií a materiálov z  webovej stránky v akejkoľvek forme predstavuje porušenie právnych predpisov o autorskom práve a iných právnych predpisov na ochranu práv duševného vlastníctva, s čím môže byť spojené uplatnenie príslušných právnych nárokov.

Právna zodpovednosť

Informácie zverejnené na webovej stránke sú poskytované za účelom informovať širokú verejnosť, najmä o ponuke produktov/služieb spoločnosti (prevádzkovateľa), ako aj ďalších aktivitách a službách. Tieto informácie a materiály majú informatívny charakter a prevádzkovateľ nezodpovedá za vznik škody alebo inej ujmy, ktorá by vznikla akejkoľvek tretej osobe nezáväzným použitím týchto informácií.

Kontaktný formulár; informácie

Materiály, informácie a ďalšie formy zdieľania obsahu, ktoré budú komunikované prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke, sa nepovažujú za dôverné ani nepodliehajú ochrane obchodného tajomstva. Spoločnosť (prevádzkovateľ) nepreberá ohľadom týchto materiálov, informácií a komunikácie zodpovednosť za ich použitie. Zároveň má komunikovaný obsah výlučne informatívny, prípadne odporúčací charakter, nakoľko faktický stav nemusí zodpovedať modelovému prípadu užívateľom (návštevníkom webovej stránky).

Zakazuje sa uverejňovať alebo prenášať na webovú stránku akékoľvek protiprávne, výhražné, hanlivé, obscénne materiály alebo iné materiály urážajúce ľudskú dôstojnosť alebo s akýmkoľvek diskriminačným charakterom.

 Obchodné informácie

Záväzky a povinnosti spoločnosti (prevádzkovateľa) v súvislosti s poskytovanými produktmi, službami a činnosťami sa riadia výlučne zmluvnými vzťahmi, na základe ktorých sa poskytujú.

Ochrana osobných údajov

Spôsob ochrany osobných údajov a právny základ ich spracúvania je upravený osobitnou formou a je zverejnený na webovej stránke v časti: Ochrana osobných údajov.

İngilizce Türkçe çeviri siteleri kullanıcıların metinleri veya belgeleri yükleyerek anında tercüme yapmalarını sağlayan platformlardır Genellikle temel çeviri ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılır ve geniş bir kullanıcı kitlesine hizmet verir. Ancak, tam anlamıyla doğru ve dilbilgisine uygun çeviriler için profesyonel çeviri hizmetlerine başvurmak daha güvenilir olabilir. Bu siteler, hızlı ve pratik bir çözüm sunarken, özellikle hassas veya teknik metinlerin çevirisinde profesyonel bir çevirmenin becerileri ve deneyimi gerekebilir.ingilizceturkce.gen.tr
Spanish to English translation involves accurately conveying not only the words but also the meaning, tone, and cultural nuances of the original text. Skilled translators proficient in both Spanish and English are essential to ensure accurate and effective translations. They must have a deep understanding of both languages' grammar, vocabulary, and idiomatic expressions to deliver high-quality translations. Spanish to English translation is widely used in various fields, including business, literature, media, and international communication. It plays a vital role in enabling cross-cultural understanding and facilitating global interactions.spanishenglish.net